თანამშრომელთა მხარდაჭერა

ამ კატეგორიაში დაჯილდოვდება ის გამორჩეული  პროგრამა/პროექტი/ინიციატივა, რომელიც კომპანიამ განახორციელა  კანონით დაკისრებული მოთხოვნების მიღმა და რომლის მიზანიც არის პანდემიის დროს თანამშრომლებზე ზრუნვა, მათი ფიზიკური, მენტალური, სოციალური და ფინანსური კეთილდღეობის უზრუნველყოფა.

იხილეთ:  
განაცხადის ფორმა; შეფასების სახელმძღვანელო