მომხმარებელთა და მომწოდებელთა მხარდაჭერა

ამ კატეგორიაში დაჯილდოვდება ის გამორჩეული  პროგრამა/პროექტი/ინიციატივა, რომელიც კომპანიამ განახორციელა კანონით დაკისრებული მოთხოვნების მიღმა და რომლის მიზანიც იყო COVID-19-ის პერიოდში  მომხმარებელთა მხარდაჭერა, მათ ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე, სოციალურ და ფინანსურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა, სერვისებსა და პროდუქტებზე უწყვეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ასევე მცირე და საშუალო მომწოდებლების ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი გადახდის პირობების შეთავაზებით ან მიწოდების შეფერხებაზე ჯარიმის გაუქმებით ან/და სხვა ტიპის დახმარების შეთავაზებით.

იხილეთ:  
განაცხადის ფორმა; შეფასების სახელმძღვანელო