საკონსკურსო განაცხადის შეფასება

განაცხადების შეფასების პროცესი ორ ეტაპად იყოფა: კონკურსის პირობებთან შესაბამისობის შეფასება და ჟიურის შეფასება. 

კონკურსის პირობებთან შესაბამისობის შეფასება 

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადის ამოწურვისთანავე ყველა განაცხადს შეამოწმებენ კონკურსის ორგანიზატორები, კონკურსის პირობებთან შესაბამისობის დასადგენად. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე განაცხადი ვერ დააკმაყოფილებს კონკურსის ფორმალურ მოთხოვნებს, კონკურსის ორგანიზატორები დაუკავშირდებიან შესაბამის განმცხადებელს და შესთავაზებენ რამდენიმე დღის ვადაში შეასწოროს თავისი განაცხადი ან/და წარმოადგინოს სავალდებულო დოკუმენტაცია.

განაცხადების შეფასება ჟიურის მიერ

ყველა განაცხადი, რომელიც გაივლის შესაბამისობის შემოწმებას, გადაეგზავნება დამოუკიდებელ ჟიურის (გარე შემფასებელთა ჯგუფს) და შეფასდება კომპლექსური კრიტერიუმების მიხედვით (შეფასების სისტემა გამოქვეყნებულია ვებგვერდზე: www.meliora.ge). გამარჯვებულების გამოვლენის პროცესში ჟიურის წევრები  მხედველობაში  მიიღებენ აგრეთვე იმ მტკიცებულებებს (საბუთებს, ბმულებს და ა.შ.), რომლებიც თან ერთვის განაცხადებს.

განაცხადების განხილვის პროცესში ჟიურის წევრებს შესაძლოა გაუჩნდეთ კითხვები; მათ ასევე შეიძლება მოითხოვონ დამატებითი ინფორმაციის/საბუთების წარმოდგენა.  აღსანიშნავია, რომ ჟიურის წევრებს არ ექნებათ უშუალო კავშირი კონკურსის მონაწილეებთან და  მათ ყველა შეკითხვას თუ მოთხოვნას განმცხადებლები მიიღებენ კონკურსის ორგანიზატორებისგან.

ჟიურის წევრებს შეუძლიათ უარი თქვან ამა თუ იმ კატეგორიაში ჯილდოს მინიჭებაზე, თუკი მიიჩნევენ, რომ შემოტანილი განაცხადები არ აკმაყოფილებს სათანადო სტანდარტებს.

ჟიურის წევრები იტოვებენ უფლებას, თითოეულ თემატურ კატეგორიაში დაასახელონ ორი გამარჯვებული: ერთი - მსხვილი და ერთი - მცირე/საშუალო ზომის კომპანია.

გთხოვთ, აგრეთვე იხილოთ  კონკურსის მოთხოვნები და პირობები

 

გამარჯვებულების დასახელება - დაჯილდოების ცერემონია და ჯილდო

კონკურსში გამარჯვებულების გამოცხადება მოხდება დაჯილდოების ოფიციალურ ცერემონიაზე, რომელიც 2021 წლის გაზაფხულზე გაიმართება.

  • თითოეული კატეგორიის გამარჯვებულს გადაეცემა სპეციალური ჯილდო - განსაკუთრებული პრიზი;

  • ყველა გამარჯვებულს უფლება ექნება ერთი წლის განმავლობაში გამოიყენოს Meliora 2020-ის  გამარჯვებულის ლოგო საკუთარ საკომუნიკაციო მასალებში;
  • კონკურსის უკლებლივ ყველა მონაწილეს მიიწვევენ დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიაზე.

წელს ღონისძიების ფორმატის შესახებ გადაწყვეტილებას ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინებით მივიღებთ: ღონისძიება შეიძლება გაიმართოს ონლაინ ან რეალურ სივრცეში.