რისი წარდგენა შეიძლება საკონკურსოდ

საკონკურსოდ წარდგენილი პროგრამები, პროექტები თუ ინიციატივები უნდა იყოს განხორციელებული 2020 წელს. პროექტი შესაძლებელია იყოს დასრულებული, ან იმყოფებოდეს განხორციელების ისეთ ეტაპზე, როდესაც შედეგების ნაწილი უკვე მიღწეულია, დანარჩენი კი აშკარად იკვეთება.

განაცხადში აღწერილი აქტივობები უნდა სცდებოდეს იმ აქტივობების ფარგლებს, რომელთა შესრულებაც კომპანიას კანონმდებლობით მოეთხოვება ან რომლებიც მხოლოდ კომპანიის ბიზნეს საქმიანობას ასახავს. წარდგენილი პროექტი/ინიციატივა უნდა ერგებოდეს კონკურსის ოთხი კატეგორიიდან ერთ-ერთს და ასახავდეს კომპანიის პასუხისმგებელ ქმედებებს COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისის საპასუხოდ, რომლებიც კომპანიამ განახორციელა თანამშრომლების, მომხმარებლების, კლიენტების, მომწოდებლების საზოგადოებისა და იმ კომპანიების მხარდასაჭერად, რომლებიც ყველაზე მეტად დააზარალა პანდემიამ. 

საქართველოში მოქმედმა მულტინაციონალურმა კომპანიებმა უნდა შეძლონ არა მხოლოდ გლობალური სტრატეგიის შესრულების, არამედ ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული თვალსაჩინო ინიციატივებისა და აქტიური ძალისხმევის ჩვენება; შეფასების პროცესში ყურადღება მიექცევა გლობალური სტრატეგიის ქართული რეალობისათვის მორგებას და ადგილობრივი აქტივობების ხარისხს.