კონკურსში მონაწილეობის პირობები

კონკურსში მონაწილეობა არის უფასო.

მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ კერძო კომპანიას, რომელიც აკმაყოფილებს კონკურსის შესაბამისობის კრიტერიუმებს (იხ. ვის შეუძლია მონაწილეობა) და წარადგენს პროექტს/პროექტებს, რომელიც დააკმაყოფილებს განაცხადებისთვის წაყენებულ მოთხოვნებს (იხ. რისი წარდგენა შეიძლება საკონკურსოდ).

კონკურსის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმება ხდება განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადის შემდეგ. განაცხადები, რომლებიც ვერ დააკმაყოფილებენ კონკურსში მონაწილეობის პირობებს, არ გადავა შეფასების შემდეგ ეტაპზე.

არასრულად შევსებული განაცხადები, ან განაცხადები, რომელთაც არ ერთვის სავალდებულო დანართები (კომპანიის განცხადება, პარტნიორის განცხადება, ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არ მიიღება.