კატეგორიები

ჯილდო გაიცემა შემდეგ კატეგორიებში

ექვსი თემატური კატეგორია, რომლებიც მოიცავს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) ყველა ძირითად სფეროს:

სპეციალური კატეგორია:

უმაღლესი ჯილდო (გრანპრი) - წლის პასუხისმგებელი ბიზნესის წოდება, რომელიც მიენიჭება ცალკე მსხვილ და ცალკე მცირე/საშუალო ზომის კომპანიას.

კატეგორიათა უმრავლესობა რამდენიმე სხვადასხვა თემას მოიცავს. განმცხადებლებმა განაცხად(ებ)ი უნდა წარმოადგინონ კონკრეტულ კატეგორიებში (მაგალითად, მწვანე ინიციატივები, საზოგადოების მხარდაჭერა და ა.შ.); იქვე უნდა მონიშნონ ის კონკრეტული თემა, რომელსაც შეესაბამება მათი განაცხადი (მაგალითად, ბუნებრივი რესურსების პასუხისმგებლობით მოხმარება, ადგილობრივი თემის განათლება და განვითარება და ა.შ.).  

ჯილდო გაიცემა თითოეულ კატეგორიაში და არა ცალკეულ თემაში. განაცხადში თემის მითითება მოითხოვება  შეფასებისთვის - ეს დაეხმარება ჟიურის წევრებს უკეთ დაინახონ წარმოდგენილი პროგრამის, პროექტისა თუ ინიციატივის კონკრეტული მიზანი და ადგილი კომპანიის პასუხისმგებელ ქმედებათა ერთიან სურათში.