განაცხადების რაოდენობა

განმცხადებლებს შეუძლიათ წარმოადგინონ ნებისმიერი რაოდენობის განაცხადი ნებისმიერი რაოდენობის კატეგორიაში.

თქვენ გაქვთ უფლება შემოიტანოთ რამდენიმე პროექტი ერთ კატეგორიაში, თუმცა ჩვენი რეკომენდაციაა, შესაძლებლობის შემთხვევაში, ერთი მიმართულებით განხორციელებული აქტივობები გააერთიანოთ ერთ განაცხადში (მაგალითად საზოგადოების მხარდაჭერისკენ ან თანამშრომლების კეთილდღეობისკენ მიმართული პროექტები).

თქვენ არ გაქვთ უფლება შემოიტანოთ ერთი და იგივე პროექტი სხვადასხვა კატეგორიაში.  ერთი კონკრეტული პროექტის წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ.