განაცხადების რაოდენობა

განაცხადების დასაშვები რაოდენობა

განაცხადების რაოდენობა

განმცხადებლებს შეუძლიათ წარმოადგინონ ნებისმიერი რაოდენობის განაცხადი ნებისმიერი რაოდენობის კატეგორიაში.

დაუშვებელია ერთი და იმავე განაცხადის ორჯერ, ორ სხვადასხვა კატეგორიაში წარდგენა:ერთი კონკრეტული პროექტის წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ.

ერთ კონკრეტულ კატეგორიაში რამდენიმე პროექტის წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს პროექტები ამ კატეგორიაში არსებულ სხვადასხვა თემას უკავშირდება.

მაგალითად, ერთსა და იმავე კატეგორიაში – მწვანე ინიციატივა – შესაძლებელია ორი სხვადასხვა პროექტის წარდგენა, თუ ერთ-ერთი ბიომრავალფეროვნების თემას ეხება, ხოლო მეორე – ენერგომენეჯმენტს. ამავდროულად, დაუშვებელია ორი სხვადასხვა პროექტის წარდგენა, თუ ორივე ერთსა და იმავე თემას (ვთქვათ, ენერგომენეჯმენტს) ეხება.

იხილეთ: კატეგორიების აღწერა

DSC_5867
948657976-612x612