განაცხადის წარდგენა

4. განაცხადის წარდგენა

გთხოვთ გაგზავნოთ შევსებული განაცხადი Word-ის ფორმატში და თანდართული
მასალა მისამართზე: csrawards@meliora.ge
არ დაგავიწყდეთ, რომ განაცხადთან ერთად უნდა წარმოადგინოთ:

 • განაცხადის გასამყარებელი საბუთები და მტკიცებულებები;
 • კომპანიის დეკლარაცია, ხელმოწერილი აღმასრულებელი დირექტორის (ან
  შესაბამისი თანამდებობის პირის) ან განაცხადის წარდგენაზე პასუხისმგებელი
  პირის მიერ და დასკანირებული; დეკლარაციით კომპანია ადასტურებს, რომ
  განაცხადში ასახული ინფორმაცია შეესაბამება სიმართლეს;
 • პარტნიორის ხელმოწერილი და დასკანირებული დეკლარაცია – იმ შემთხვევაში,
  თუკი თქვენს განაცხადში ნახსენებია სხვა ორგანიზაციასთან პარტნიორობა;
  დეკლარაციით პარტნიორი ორგანიზაცია ადასტურებს, რომ განაცხადში ასახული
  ინფორმაცია შეესაბამება სიმართლეს.
 • თქვენი კომპანიის ლოგო, მოწოდებული მაღალი რეზოლუციის ფაილით.(png ან ვექტორულ ფორმატში).
  დაიჭირეთ თადარიგი, რომ შეავსოთ განაცხადი ბოლო ვადის ამოწურვამდე. (2019 წლის 30 სექტემბერი)